YouTube Facebook

Dokumenty ZUŠ Vracov

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Vracov, příspěvkové organizace

Školní řád Základní umělecké školy Vracov, příspěvkové organizace

Minimální preventivní program

Stanovení úplaty za vzdělávání na školní rok 2021/2022

Zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vracov příspěvkové organizace ke dni 31.12.2021

Žádost o uvolnění z výuky hudební nauky

Předčasné ukončení vzdělávání v ZUŠ Vracov

Směrnice ředitele školy k vyřizování stížností

Zákony, vyhlášky a dokumenty vztahující se k základnímu uměleckému vzdělávání

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání

Rámcově vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV)

Nahoru