YouTube Facebook

Informace o povinném subjektu zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky 442/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Základní umělecká škola Vracov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování základů vzdělávání v hudebním oboru.

Předmět činnosti školy je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a provádějícími předpisy.

Právní forma: příspěvková organizace, zřízená na dobu neurčitou.
Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov

3. Organizační struktura

Vnitřní organizace školy je dána vnitřním  předpisem Organizační řád Základní umělecké školy Vracov, příspěvkové organizace.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní umělecká škola Vracov, příspěvková organizace

náměstí Míru 48

696 42 Vracov

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je shodná s poštovní adresou.

4.2 Úřední hodiny (kancelář)

pondělí – čtvrtek 14:00 – 15:30

4.3 Telefonní čísla

774 019 795 (ředitel)

778 757 395 (ekonomka)

4.4 Adresa internetové stránky

www.zusvracov.cz

4.5 Adresa e-podatelny

Jako podatelna slouží e-mail školy: [email protected]

4.6 Datová schránka

Typ datové schránky: OVM (orgán veřejné moci)

ID datové schránky: 6da3dea

4.8 Další internetové adresy

MgA. Jan Kučera, ředitel školy: [email protected]

Jarmila Šťastná, ekonomka: [email protected]

4.9 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov, IČO: 00285498

Osoba pověřená jednáním za pověřence: Bc. Jaroslava Lopraisová, tel.: 511 147 318, e-mail: [email protected]

4.10 Bankovní spojení

Číslo účtu: 1444312309/0800 (pro platby školného, půjčovného, darů, dotací aj.).

4.11 IČO

62812718

4.12 DIČ

Škola není plátcem DPH.

5. Dokumenty

5.1 Seznamy hlavních dokumentů

Tyto dokumenty lze shlédnout na internetových stránkách školy a v kanceláři školy (v úředních hodinách nebo předchozí domluvě).

5.2 Rozpočet

Rozpočet pro rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 a 2026

Schválený rozpočet pro rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 a 2025 (schváleno Radou Města Vracova 20.12.2022)

Rozpočet pro rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 a 2024

 

6. Žádosti o informace. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

6.1 Ústní podání

6.2 Písemné podání

Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

7. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy nebo podněty musí obsahovat údaje uvedené v bodu 9 a lze je podat ústně (telefonicky nebo  osobně) nebo doručit písemně osobně nebo poštou na adresu sídla školy.

8. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitele školy lze podat žádost o opravný prostředek, prostřednictvím školy u Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Adresa: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno – střed.

Písemný opravný prostředek pro Krajský úřad lze osobně doručit do kanceláře školy nebo zaslat na adresu školy.

9. Formuláře

Formuláře lze získat v kanceláři školy nebo vytisknout na www.zusvracov.cz.

10. Popisy postupů-návody pro řešení životních situací

http://portal.gov.cz/obcan/situace/196/201/

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

http://www.msmt.cz/dokumenty

11.2 Vydané právní předpisy

Školní řád ke stažení na www.zusvracov.cz nebo osobně k nahlédnutí v kanceláři školy v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě.

12. Úhrada za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací (poplatky)

Vyhledávání a zpracování informací – 100,- Kč za každou započatou hodinu práce.

Zhotovení fotokopie formát A3 – 5,- Kč, A4 – 2,- Kč.

Poštovné za zaslané informace.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

Bez licenčních smluv.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytování informací

ke shlédnutí zde

Nahoru