YouTube Facebook

Základní umělecká škola Vracov, příspěvková organizace poskytuje výuku v hudebním oboru pro 110 žáků. ZUŠ byla zřízena jako příspěvková organizace Města Vracova k 1. 9. 1995. Původně měla škola sídlo v Sokolské ulici č. p. 896 ve Vracově, od roku 2007 je hlavní činnost soustředěna v budově na náměstí Míru č. p. 48 ve Vracově. Pobočky školy jsou v budovách Základní školy ve Vacenovicích a Obecního úřadu ve Skoronicích.

Prvním ředitelem školy byl Mgr. Jan Meisl, který tuto funkci vykonával v letech 1995 – 2008. Jeho nástupkyní se stala Mgr. art. Martina Sanitrárová, která školu řídila v letech 2008 – 2017. Ke dni 1.2.2017 byl do funkce ředitele ZUŠ Vracov jmenován MgA. Jan Kučera.

ZUŠ Vracov nabízí výuku základů uměleckého vzdělávání v těchto studijních zaměřeních: zpěv, hra na klavír, hra na cimbál, hra na housle, hra na violu, hra na kontrabas, hra na zobcovou flétnu, hra na trubku,hra na bicí nástroje, hra na kytaru.

V rámci studia žáci prohlubují své vědomosti a dovednosti v souborové hře Spektrum (pedagogické vedení Martin Fukan), cimbálové muzice (pedagogické vedení Lubomír Graffe), kapele Naposled (pedagogické vedení Marie Španihelová) a komorním zpěvu (pedagogické vedení Alena Kučerová). Základy hudební teorie nabývají žáci v předmětu Hudební nauka a Cesty hudby (Petra Přibylová a Martin Fukan).

Naši pedagogové jsou absolventy konzervatoří, popř. vysokých škol s uměleckým zaměřením. Věnují se koncertní činnosti a propojují teoretické znalosti s praktickými dovednostmi z uměleckého působení.

Škola funguje jako pojítko mezi uměním regionu a jeho obyvateli, mezi tradicemi z minulosti a tvořivostí současnosti, mezi zodpovědností, dovednostmi a radostí z hudby, kterou naši absolventi rozdávají ve své komunitě.
K této vizi se chceme přibližovat zejména tím, že se zaměřujeme na kvalitu výuky, partnerský přístup k žákům a aktivní spolupráci a komunikaci s rodiči. Tím chceme motivovat žáky i rodiče, zkvalitňovat vztahy školy s jejím okolím, budovat dobré jméno školy a vychovávat samostatné a tvořivé osobnosti.

Žáci ZUŠ Vracov se pravidelně účastní kulturního dění regionu, národních i mezinárodních soutěží a významně se podílí na kulturním rozvoji Města Vracova.

ZUŠ Vracov je členem organizací Asociace základních uměleckých škol České republiky (AZUŠ) a Ústřední rady základních uměleckých škol České republiky (ÚUR ZUŠ ČR).

 

 

 

Nahoru