YouTube Facebook

Základní umělecká škola Vracov, příspěvková organizace poskytuje výuku v hudebním oboru pro 110 žáků. ZUŠ byla zřízena jako příspěvková organizace Města Vracova k 1. 9. 1995. Původně měla škola sídlo v Sokolské ulici č. p. 896 ve Vracově, od roku 2007 je hlavní činnost soustředěna v budově na náměstí Míru č. p. 48 ve Vracově. Pobočky školy jsou v budovách Základní školy ve Vacenovicích a Obecního úřadu ve Skoronicích.

Prvním ředitelem školy byl Mgr. Jan Meisl, který tuto funkci vykonával v letech 1995 – 2008. Jeho nástupkyní se stala Mgr. art. Martina Sanitrárová, která školu řídila v letech 2008 – 2017. K 1.2.2017 byl do funkce ředitele ZUŠ Vracov jmenován MgA. Jan Kučera.

ZUŠ Vracov nabízí výuku základů uměleckého vzdělávání v těchto studijních zaměřeních: zpěv, hra na klavír, hra na cimbál, hra na housle, hra na violu, hra na kontrabas, hra na zobcovou flétnu, hra na trubku, hra na bicí nástroje, hra na kytaru.

V rámci studia žáci prohlubují své vědomosti a dovednosti v souborové hře Spektrum (pedagogické vedení Martin Fukan), cimbálové muzice (pedagogické vedení David Vašulka), kapele Naposled (pedagogické vedení Marie Lamparter), komorním zpěvu (pedagogické vedení Alena Kučerová) a komorní hře (Mizue Bimková, Marie Lamparter). Základy hudební teorie nabývají žáci v předmětu Hudební nauka a Cesty hudby (Kateřina Harnošová, Martin Fukan, Jan Kučera).

Naši pedagogové jsou absolventy konzervatoří, respektive vysokých škol s uměleckým zaměřením. Věnují se koncertní činnosti a propojují teoretické znalosti s praktickými dovednostmi z uměleckého působení.

Škola funguje jako pojítko mezi uměním regionu a jeho obyvateli, mezi tradicemi z minulosti a tvořivostí současnosti, mezi zodpovědností, dovednostmi a radostí z hudby, kterou naši žáci a absolventi rozdávají ve své komunitě.
K této vizi se chceme přibližovat zejména tím, že se zaměřujeme na kvalitu výuky, partnerský přístup k žákům a aktivní spolupráci a komunikaci s rodiči. Tím chceme motivovat žáky i rodiče, zkvalitňovat vztahy školy s jejím okolím, budovat dobré jméno školy a vychovávat samostatné a tvořivé osobnosti.

Žáci ZUŠ Vracov se pravidelně účastní kulturního dění regionu, s úspěchem reprezentují svou školu a město v národních i mezinárodních soutěží a významně se podílí na kulturním rozvoji Města Vracova.

Prostřednictvím systematického vzdělávání a působení vedeme žáky k samostatné a tvůrčí práci, cílevědomosti a zodpovědnosti.
Výuka na naší škole je širokospektrá, co se týká hudebních žánrů a poskytuje vyváženou vzdělávací nabídku s důrazem na základy klasické techniky vyučovaných nástrojů resp. zpěvu, které jsou nezbytné k interpretaci hudby různých stylů a období.

V rámci hudebních aktivit se zaměřujeme především na koncertní činnost, při které žáci uplatňují nabyté dovednosti a vědomosti.

Jsme v kontaktu s dalšími uměleckými složkami v regionu a rozšiřujeme tak spolupráci a možnosti uplatnění pro naše žáky v praxi.

Koncepce dlouhodobého rozvoje školy vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání:

utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků, kultivovat tím jejich osobnost po stránce umělecké a motivovat je k celoživotnímu učení,
poskytnout žákům základy vzdělání ve zvoleném uměleckém oboru s ohledem na jejich potřeby a možnosti,
připravit žáky po odborné stránce pro vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na konzervatořích, případně pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením,
motivovat žáky k učení a spolupráci vytvořením příznivého sociálního, emocionálního a pracovního klimatu.

ZUŠ Vracov je členem organizací Asociace základních uměleckých škol České republiky (AZUŠ) a Ústřední rady základních uměleckých škol České republiky (ÚUR ZUŠ ČR).

 

 

 

Nahoru