Časté otázky a odpovědi ke studiu v ZUŠ Vracov

 

1. Jaký je rozdíl mezi ZUŠ a zájmovým kroužkem? Co je lepší?

Nedá se říci, co je lepší. Obojí má svoje výhody i nevýhody. Záleží na tom, co očekáváme.

Zájmový kroužek slouží zejména k vyplnění volného času dítěte a zábavě. Jsou zde většinou minimální nebo žádné nároky na domácí přípravu. Jedná se o kolektivní činnost. S kroužkem je možné kdykoliv skončit.

Studium v ZUŠ je náročnější. Studium obsahuje jak praktickou část (hra na nástroj, resp. zpěv), tak i teoretickou přípravu (výuka hudební nauky).

Charakteristika vzdělávání v ZUŠ:


2. Od jakého věku je možné přihlásit dítě ke studiu v ZUŠ Vracov?

Ke studiu mohou být přijaty děti, které k prvnímu dni školního roku, ke kterému se hlásí ke vzdělávání, dosáhnou pěti let věku. Tyto děti jsou zařazeny do Přípravného studia I. stupně. Toto studium může být 1-2 leté v závislosti na věku dítěte.

Děti od sedmi let jsou zařazeny do I. stupně základního studia. Toto studium je rozloženo do sedmi ročníků.

II. stupeň základního studia je určen pro žáky od 14 let a je čtyřleté. Žáci, kteří neabsolvovali I. stupeň jsou zařazeni do Přípravného studia II. stupně základního studia.

Pokud by tedy žák absolvoval všechny ročníky, strávil by na ZUŠ 13 let života.


3. Jakým způsobem je dítě do ZUŠ Vracov přijímáno? Kdy jsou přijímací zkoušky?

Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání formou zpěvu 2 písní a zopakováním snadného rytmu.

Do základního studia jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky, jejímž obsahem je zpěv 2 písní, zopakováním hraného tónu (intonace) a zopakování vytleskaného rytmu.

Před přijímací zkouškou zákonný zástupce dítěte vyplní přihlášku, která je k dispozici ve škole a na webu školy. Zákonný zástupce může být přijímací zkoušce svého dítěte přítomen.

Uchazeče o studium posuzuje přijímací komise, která je jmenována ředitelem školy a je nejméně tříčlenná. Komise kromě celkové muzikality hodnotí i další předpoklady ke studiu (např. fyzické předpoklady, psychická a sociální zralost).

Počet přijatých uchazečů je omezen kapacitou školy a jednotlivých nástrojů.

Přijímací zkoušky probíhají většinou v druhé půli června v odpoledních hodinách. Přesný termín je oznámen s dostatečným předstihem na nástěnkách školy, webu a je zveřejněn v místním rozhlase.


4. Jak probíhá organizace výuky v ZUŠ Vracov?

Výuka hlavního oboru na ZUŠ Vracov probíhá v odpoledních hodinách na základě rozvrhu, který si pedagog domluví s žákem na začátku školního roku. Žák kromě hlavního oboru absolvuje také hudební nauku (do 5. ročníku I. stupně) a komorní, resp. souborovou hru (od 4. ročníku I. stupně).


5. Je hudební nauka povinná? Jaké jsou potřeby do hudební nauky?

Ano, hudební nauka je povinná do 5. ročníku I. stupně. V závažných případech však může ředitel žáka z hudební nauky uvolnit za předpokladu splnění podmínek klasifikace (min. účast 2 hodiny/pololetí a napsání testu. Žádost je možné stáhnout v sekci Dokumenty, popř. může být vyžádána u pedagoga hlavního oboru či hudení nauky.

Děti si do hudební nauky nosí psací potřeby a pracovní sešity, které si na začátku roku zakoupí u pedagoga hudební nauky. Žáci přípravné hudební výchovy a 1. ročníku si koupí i notový sešit.


6. Proč se platí školné? Jak je použito?

Výpočet a výběr školného upravuje vyhláška č. 71/2005 Sb. Škola je příspěvkovou organizací a hospodaří tedy také s příspěvkem od žáků. Tato částka není platba za vyučovací hodinu, ale příspěvek na provozní náklady školy (energie, voda…). Mzdové prostředky hradí stát a škola také dostává dotaci od zřizovatele rovněž na provoz školy.

Školné tedy není a nemůže být použito na mzdové a jiné požitky zaměstnanců školy.


7. Lze požádat o slevu na školném?

O slevu na školném je možné požádat ředitele školy na základě oznámení o přiznání dávky státní sociální podpory, případně Rozhodnutí o změně pracovní schopnosti ZTP, ZTP/P.

Žádostem bude vyhověno pouze v případech závažného sociálního znevýhodnění.


8. Může se ke studiu v ZUŠ Vracov přihlásit i dospělý?

Ano, je to možné. Studium pro dospělé od 18 let, kteří ukončili II. stupeň základního studia nebo novým žákům je nejvýše čtyřleté a není dotováno státem.


9. Je možné půjčit si nástroj?

Ano, škola může půjčit nástroj za poplatek na základě smlouvy.